Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sung sướng, thanh thản
  a blithe spirit
  tâm trạng thanh thản

  * Các từ tương tự:
  blithely, blitheness, blither, blithering, blithesome, blithesomely