Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest) 1
  thoáng mát
  the office was light and airy
  văn phòng này sáng sủa và thoáng mát
  nhẹ bổng
  hão
  an airy promise
  lời hứa hão
  ung dung
  an airy manner
  dáng vẻ ung dung

  * Các từ tương tự:
  airyfairy