Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

easygoing /,i:zi'gəʊiη/  

  • Tính từ
    dễ tính, vô tâm