Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hiu hiu gió
  a breezy day
  ngày có gió hiu hiu
  thoáng gió
  thư thái
  you're very bright and breezy today
  hôm nay trông anh hồ hởi thư thái quá