Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil-may-care /,devlme'keə[r]/  

  • Tính từ
    liều mạng