Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gồm có
  water is composed of hydrogen and oxygen
  nước gồm có hydro và oxy
  bình tĩnh; điềm tĩnh
  a composed person
  một người điềm tĩnh

  * Các từ tương tự:
  composedly, composedness