Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cân bằng, cân đối
  a balanced budget
  ngân sách cân đối
  có cân nhắc
  a balanced judgement
  sự đánh giá có cân nhắc

  * Các từ tương tự:
  Balanced budget, balanced diet, Balanced economic development, Balanced equilibrium (GDP), Balanced GDP, Balanced growth, balanced load, balanced state, Balanced-budget multiplier