Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường the remainder)
  phần còn lại, số còn lại
  ten people came inbut the remainder stayed outside
  mười người vào, số còn lại đứng ở ngoài
  a remainder merchant
  người buôn sách ế
  số dư
  divide 2 into 7, and the answer is 3, [with] remainder 1
  chia 7 cho 2, sẽ được 3, số dư là 1
  Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động)
  bán hạ giá (sách ế)