Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equilibrium /,i:kwi'libriəm/  /,ekwi'libriən/

 • Danh từ
  cân bằng, thăng bằng
  this pair of scales is not in equilibrium
  hai đĩa cân này không thăng bằng
  trạng thái thăng bằng tâm trí, sự điềm tĩnh
  she lost her usual equilibrium and shouted at him angrily
  chị ta mất sự điềm tĩnh thường có của chị và la lối anh ta một cách giận dữ

  * Các từ tương tự:
  Equilibrium aggregate output, Equilibrium error, Equilibrium level of national income, equilibrium potential, Equilibrium price, Equilibrium rate of inflation