Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compensate /'kɒmpenseit/  

 • Động từ
  (+ for)
  bù; bù đắp; đền bù
  nothing can compensate for the loss of one's health
  không có gì có thể bù đắp được sức khỏe bị mất đi
  the animal's good sense of smell compensate for its poor eyesight
  khứu giác tốt của con vật bù cho thị lực kém của nó
  công ty bảo hiểm đã đền bù (bồi thường) cho những thương tổn của cô ta

  * Các từ tương tự:
  compensated, Compensated demand curves, compensated loop, compensated regulator, compensated semiconductor