Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động) (+ to, for)
  hoàn lại, hoàn trả
  mọi chi phí sẽ được hoàn trả [cho anh]
  we will reimburse the customer for any damage
  chúng tôi sẽ hoàn trả khách hàng mọi thiệt hại

  * Các từ tương tự:
  reimbursement