Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recompense /'rekəmpəns/  

 • Động từ
  thưởng
  recompense employees for working over time
  thưởng cho người làm việc ngoài giờ
  đền bù
  recompense her for the loss of her job
  đền bù cho chị ta vì chị mất việc
  Danh từ
  vật thưởng; phần thưởng
  vật đền bù
  award the victim £500 in recompense for damages
  tặng cho nạn nhân 500 bảng Anh để đền bù thiệt hại