Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remunerate /ri'mju:nəreit/  

  • Động từ
    trả công, trả thù lao
    remunerate somebody for something
    trả công ai về việc gì