Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoàn lại, trả lại
  refund a deposit
  hoàn lại số tiền đặt cọc
  Danh từ
  sự hoàn lại, sự trả lại
  he demanded a refund on the unused tickets
  anh ta đòi hoàn lại tiền những tấm vé chưa sử dụng

  * Các từ tương tự:
  refundable, refundment