Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compensated regulator   

  • (Kỹ thuật) bộ ổn định bù trừ