Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compensated semiconductor   

  • (Kỹ thuật) chất bán dẫn bù trừ