Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) được bù trừ, được đền bù

    * Các từ tương tự:
    Compensated demand curves, compensated loop, compensated regulator, compensated semiconductor