Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reparation /repə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự sửa, sự chuộc (lỗi)
    số nhiều tiền bồi thường thiệt hại chiến tranh (nước thua trận phải trả)