Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Compensated demand curves   

  • (Kinh tế) Đường cầu đã được bù
    Một đường cầu trong đó HIỆU ỨNG THU NHẬP của thay đổi giá đã được loại bỏ để thu nhập thực tế dọc đường cầu không đổi