Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-; quá khứ và quá khứ phân từ offset)
  bù lại; bù đắp
  ông ta tăng giá đề bù đắp lại giá vật liệu tăng lên
  Danh từ
  (cách viết khác offset process)
  lối in ốp-xét

  * Các từ tương tự:
  offset printing