Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    gây tác dụng đối lập

    * Các từ tương tự:
    countervailing, Countervailing power