Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countervailing /'kaʊntə veiliŋ/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  bù lại
  all the disadvantages without any of the countervailing advantages
  tất cả mọi bất lợi mà không một thuận lợi nào bù lại

  * Các từ tương tự:
  Countervailing power