Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

residue /'rezidju:/  /'rezidu/

  • Danh từ
    phần còn lại, bã (sau khi chế biến hóa học)
    (luật) phần tài sản còn lại sau khi thanh toán xong mọi khoản