Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stabilize /'steibəlaiz/  

 • Động từ
  (cũng stabilise)
  [làm] ổn định
  biện pháp của chính phủ để ổn định giá cả

  * Các từ tương tự:
  stabilized, stabilizer