Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hòa thuận, sự hòa hợp
  sự hài hòa
  harmony of colour in nature
  sự hài hòa màu sắc trong thiên nhiên
  (âm nhạc) hoà âm
  in harmony with
  hòa thuận với, hòa hợp với;hài hòa với
  live together in perfect harmony
  sống rất hòa thuận với nhau

  * Các từ tương tự:
  Harmony of interests