Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

togetherness /tə'geðənis/  

  • Danh từ
    cảm giác hoà hợp hữu nghị