Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melodiousness /mə'ləʊdjəsnis/  

  • Danh từ
    sự du dương, sự êm tai