Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

closeness /'kləʊsnis/  

 • Danh từ
  sự gần
  sự gần gũi thân tình
  sự sát
  sự dày, sự dày đặc, sự san sát
  sự ngang sức
  sự kỹ lưỡng
  sự nghiêm ngặt
  sự hà tiện; tính bủn xỉn