Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consistency /kən'sistənsi/  

 • Danh từ
  như consistence
  his views lack consistency: one day he is a conservativethe  day he is a liberal
  quan điểm của ông ta thiếu kiên định, hôm nay là người bảo thủ, hôm khác lại là người tự do
  độ đặc
  những chất trộn có độ đặc khác nhau