Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consistence /kən'sistəns/  

  • Danh từ
    (cách viết khác consistency)
    tính kiên định