Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compatibility /kəm,pætə'biləti/  

  • Danh từ
    sự tương hợp