Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính đồng nhất
  the unity of the painting
  tính đồng nhất của bức tranh
  sự thống nhất
  national unity
  sự thống nhất quốc gia
  sự hòa hợp, sự hòa thuận
  live together in unity
  chung sống hòa thuận
  (toán học) đơn vị