Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

like-mindedness /'laik'maindidnis/  

  • Danh từ
    sự cùng một khuynh hướng, sự cùng một mục đích, sự có ý kiến giống nhau; sự giống tính nhau