Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homogeneity /,hɒmədʒi'niəti/  

  • Danh từ
    tính đồng nhất, tính thuần nhất