Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uniformity /ju:ni'fɔ:miti/  

 • Danh từ
  tính giống nhau, tính đồng dạng
  tính chất (trạng thái) không thay đổi, tính đều đều, tính đơn điệu
  the uniformity of the movement
  tính chất đều của chuyển động
  tính đều; tính đơn trị