Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự không thay đổi; tính chất không thay đổi