Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khác nhau, sự muôn hình muôn vẻ
  variety of opinion
  sự khác nhau (sự bất đồng) ý kiến
  a life full of variety
  cuộc đời muôn vẻ
  nhiều thứ [khác nhau]
  he left for a variety of reasons
  nó bỏ đi vì nhiều lý do khác nhau
  thứ khác, loại khác (trong cùng một nhóm)
  sưu tập những loại tem hiếm khác nhau
  (sinh vật học) thứ (cấp phân loại dưới loài)
  (Mỹ vaude-ville) chương trình biểu diễn tạp kỹ

  * Các từ tương tự:
  variety entertainment, variety show, variety store