Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

species /'spi:∫i:z/  

 • Danh từ
  (số nhiều, không đổi)
  (sinh vật học) loài
  a species of antelope
  một loài linh dương
  the human species
  loài người
  loại
  a strange species of car
  một loại xe hơi kỳ lạ