Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

category /'kætəgəri/  /'kætəgɔ:ri/

  • Danh từ
    hạng, loại
    (triết học) phạm trù