Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phần, đoạn
  this section of the road is closed
  đoạn đường này đã ngăn lại
  ba phần của một cần câu
  người làm việc trong các nông trại chỉ chiếm một phần nhỏ trong dân số
  the report has a section on accidents at work
  bản báo cáo có một phần nói về tai nạn lao động
  ban, bộ phận
  the woodwind section of the orchestra
  ban kèn sáo gỗ của dàn nhạc
  (Mỹ) mảnh đất rộng một dặm vuông, tức 640 mẫu Anh (khoảng 260a)
  (Mỹ) khu (ở thành phố)
  the residential section
  khu nhà ở
  mặt cắt, tiết diện
  (y học) sự cắt; cơ quan cắt ra
  put a section of tissue under the microscope
  đặt một mảnh mô cắt ra dưới đáy kính hiển vi (để quan sát)
  Động từ
  cắt, phân ra từng phần
  một thư viện phân ra từng khu theo chủ đề
  (y học) cắt (một bộ phận cơ thể) bằng phẫu thuật

  * Các từ tương tự:
  section gang, section-mark, sectional, sectionalism, sectionally