Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subdivision /,sʌbdi'viʒn/  

  • Danh từ
    sự chia nhỏ thêm
    chi nhánh, chi khu; phân mục
    this division of the chapter has several subdivision
    phần đó của chương gồm nhiều phân mục