Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sample /'sɑ:mpl/  /'sæmpl/

 • Danh từ
  mẫu vật, mẫu; hàng mẫu máu
  a blood sample
  mẫu máu (đưa đi xét nghiệm…)
  a sample of the kind of cloth I want to buy
  mẫu loại vải mà tôi muốn mua
  a sample pack
  một gói hàng mẫu
  Động từ
  thử qua mẫu; thử nghiệm; thử
  tôi thử qua mẫu rượu vang trước khi đưa cho người khác dùng
  chúng tôi thử thăm dò ý kiến trong các công nhân về những thay đổi trong phương pháp làm việc

  * Các từ tương tự:
  Sample space, sampler