Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illustration /ilə'strei∫n/  

 • Danh từ
  sự minh họa
  tranh ảnh minh họa
  ví dụ minh họa

  * Các từ tương tự:
  illustrational