Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depiction /di'pik∫n/  

  • Danh từ
    sự vẽ
    sự tả, sự mô tả