Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

representation /reprizen'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự biểu thị; sự thể hiện; sự miêu tả
  this painting is a representation of a storm at sea
  bức tranh này là cảnh miêu tả một cơn dông bão ở biển
  sự thay mặt, sự đại diện
  the firm needs more representation in Vietnam
  hãng đó cần nhiều đại diện hơn nữa ở Việt Nam
  make representations to
  phản kháng; thỉnh cầu
  phản kháng với hội đồng về tình trạng đường sá

  * Các từ tương tự:
  representational