Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hình nộm
    những người phản đối đốt hình nộm của Thủ tướng