Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chân dung (vẽ, chụp)
  paint somebody's portrait
  vẽ chân chung của ai
  sự mô tả bằng lời; bức tranh (nghĩa bóng)
  cuốn sách bao hàm một bức tranh quyến rũ về cuộc sống trong triều vua Henry VIII

  * Các từ tương tự:
  portrait painter, portraitist, portraiture