Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dossier /'dɒssei/  /'dɔ:sier/

  • Danh từ
    hồ sơ