Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự diễn tấu; sự diễn
    sự dịch
    lớp vữa (thạch cao) đầu tiên trát vào gạch đá