Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự giống nhau
    (số ít) (dùng sau tính từ) vật giống như tạc
    that photo is a good likeness of Tam
    bức ảnh này trông giống Tam như tạc